Ogólnopolska Szkoła Językowa
Oddział w Opolu

Konkurs „Imię dla British School-owego Mini”

„Hello wszystkim!!

Widzicie jaki ze mnie przystojny gość? Jestem nowym nabytkiem British School Opole, zresztą jak widzicie, bardzo czarującym! Przybyłem z dalekiej Anglii, aby pomóc wiedzy dotrzeć do Was. Bardzo mi się tutaj podoba, jednak mam pewien problem. Bo ja….nie mam imienia. Nie wiem, jak to się stało, że taki zacny gość może być bezimienny… Dlatego potrzebuję Waszej pomocy. Ogłaszam więc konkurs! Tak, konkurs na imię dla mnie! Wymyślcie mi jakieś fajne, śmieszne, oldschoolowe, nietypowe, jakie chcecie imię dla mnie. ”

Zapisz się na kurs językowy

A zatem – dołącz do nas! Wybierz roczny kurs językowy w naszej szkole i weź udział w konkursie. Do wygrania bon na I semestr kursu.
Ty otrzymujesz bon na kurs, a nasz Mini imię. Podaj pomysł na imię dla naszego Mini pod tym postem i czekaj na wyniki konkursu.

Regulamin konkursu:

I. Postanowienia wstępne
1. Organizatorem konkursu „Imię dla British School-owego Mini”, zwanego dalej Konkursem, jest Szkoła Językowa Agnieszka Bożek-Frelich – opolski oddział British School, z siedzibą w Opolu, przy ul. Niemodlińskiej 79; NIP 693 155 26 38; REGON 160080791, zwana dalej British School Opole.
2. Konkurs jest organizowany jest w okresie od 04 do 30 września 2017 roku dla wszystkich kandydatów na kursantów szkoły British School Opole.
3. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być osoba, która nie jest obecnie kursantem British School Opole.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.).
8. Osoba przystępująca do Konkursu staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje:
a) w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
b) potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
c) wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu wiadomości związanych z Konkursem, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.).
II. Komisja Konkursowa
1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Laureata Konkursu, Organizator powoła komisję nadzorującą przebieg Konkursu (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
III. Zasady uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) posiadać prawdziwy profil na facebook’u
c) zamieścić w komentarzu pod postem informującym o konkursie, propozycję imienia dla Mini (dalej zwany Zgłoszeniem).
2. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Organizatora od 04 do 30 września 2017 roku.
3. Jeden Uczestnik może pozostawić jedno Zgłoszenie.
4. W dniu 2 października 2017r. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.
5. Identyfikacja Uczestnika, który stał się Laureatem Konkursu, następuje poprzez kontakt Organizatora z Uczestnikiem za pomocą facebook`a .
6. Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Konkursu. W przypadku trzech nieudanych prób zrealizowania połączenia z danym Laureatem, wyłaniany jest kolejny Laureat Konkursu na zasadach opisanych powyżej. Procedura ponownego wyłaniania powtarzana jest do momentu przyznania Nagrody i połączenia się z Laureatem.
7. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na bezwarunkowe wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych treści Zgłoszeń wysłanych w ramach Konkursu.
IV. Nagroda
1. Nagrodą w Konkursie jest bon na bezpłatny semestr kursu języka angielskiego na dowolnym poziomie zaawansowania w roku szkolnym 2017/2018.
V. Wydanie Nagrody
1. Nagroda w postaci bonu zostanie wydana w dniu podpisania umowy na roczny kurs językowy w Szkole Językowej Agnieszka Bożek-Frelich – opolski oddział British School, w siedzibie Organizatora.
VI. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikiem oraz wydania nagrody. Uczestnik podaje dane dobrowolnie oraz ma prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie nagrody.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronach: www.kursy-angielski.opole.pl, oraz britishschool.pl/opole oraz w Notatkach fanpage’a.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Konkursu, przy czym zmiany te nie będą mieć wpływu na zgłoszenia uczestników pozostawione przed tymi zmianami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, polecany ani administrowany czy powiązany z Facebookiem,
5. Uczestnik udostępnia dane organizatorowi a nie Facebookowi.
6. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Dodane: 04-09-2017
Autor: Administrator