Ogólnopolska Szkoła Językowa
Oddział w Opolu

Polityka prywatności i plików cookie

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
( klauzula informacyjna )

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1, zwanego dalej rozporządzeniem – informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Agnieszka Bożek-Frelich, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Językowa Agnieszka Bożek-Frelich z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 79 kod pocztowy 45-864 NIP 6931552638, tel. 608588886, e-mail a.frelich@britishschool.pl

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
– zawarcia i wykonania oraz świadczenia usług zgodnie z zawartą umową – w związku z niezbędnością przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ( art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy ),
– dla celów marketingowych Administratora Danych Osobowych – za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą ( art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ),

– w innych przypadkach, dla których podstawę prawną stanowią przepisy prawa np. wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
( art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.

Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.

IV. ODBIORCY DANYCH
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane, ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Twoje dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane dla celów księgowych, windykacyjnych, przy czym podmioty te przetwarzają takie dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Każdemu z Państwa przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe;
3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – przy uwzględnieniu celów przetwarzania;
4) usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym ) – w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane;
5) ograniczenia przetwarzania – w przypadku, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już moich danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Wskazane wyżej uprawnienia, jesteście Państwo uprawnieni zrealizować w formie oświadczenia złożonego w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, jak również w formie elektronicznej na adres jego poczty elektronicznej ( pkt I ).

W razie niezgodnego z przepisami oraz umową przetwarzania danych osobowych, każdy z Państwa jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

VI. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

1. Czym sa pliki cookie?

Pliki cookies są to pliki tekstowe, przesyłane przez nas na dysk twardy Twojego komputera, za pośrednictwem przeglądarki internetowej w momencie odwiedzenia naszej strony. Dostarczają one informacji o tym, co użytkownik robił na stronie internetowej, o kliknięciach linków czy czytaniu zawartości podstron. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

Pliki cookie umożliwiają takie działanie strony, do jakich obecnie są przyzwyczajeni użytkownicy.

2. Polityka prywatności

Strona internetowa www.kursy-angielski.opole.pl wykorzystuje cookie zewnętrzne do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics.
Gromadzone informacje są wykorzystywane przez nas jedynie dla potrzeb statystycznych, analizy ruchu na naszej stronie oraz stopnia jej wykorzystania.

3. Usuwanie plików cookie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Internet Explorer

W menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, suwakiem można ustawić poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk Witryny służy do wskazania konkretnych witryn, które mają być blokowane bądź nie. http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Wybrać w polu wyboru Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O akceptacji ciasteczek (cookies) decyduje zaznaczenie/odznaczenie opcji Akceptuj ciasteczka. http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome

Trzeba kliknąć na Ustawienie Google Chrome (prawy górny róg), wybrać Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić ustawienia wg własnych oczekiwań. http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.O ciasteczkach decyduje zaznaczenie/odznaczenie pozycji Ciasteczka. http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari

W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze Akceptuj pliki cookie. http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Więcej informacji ten temat można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org/