Ogólnopolska Szkoła Językowa
Oddział w Opolu

Projekty unijne

W roku szkolnym 2009/2010 w opolskim oddziale British School realizaowany był projekt unijny pod nazwą:
„Opolskie foreigners friendly / Opolskie przyjazne cudzoziemcom”

Projekt był skierowany do:
1. Osób dorosłych, pracujących na terenie województwa opolskiego w branży turystycznej, tj. w obsłudze ruchu turystycznego, gastronomii, hotelarstwie lub w służbach medycznych czy porządkowych
2. Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie kompetencji językowych
Głównym celem projektu było zdobycie, uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji w zakresie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, w stopniu pozwalającym na wykonywanie obowiązków zawodowych związanych z obsługą klienta obcojęzycznego.
W ramach projektu wsparciem w postaci bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego objętych było 80 osób